Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

domy w budownictwie

Użytki rolne - to grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

finanse: kupno działki, gruntu

Zawieszenie spłaty kredytu - Niektóre banki oferują tzw. "wakacje kredytowe" umożliwiające zawieszenie spłaty raty kredytu. Najczęściej jest to możliwe raz w roku. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie jest w tym czasie nadal naliczane, co podwyższa całkowity koszt kredytu.

ubezpieczenia: działki

Filar II - Otwarty Fundusz Emerytalny, każdy urodzony po 1 stycznia 1969 roku, kto rozpoczął pierwszą pracę, ma miesiąc na zdecydowanie do jakiego funduszu emerytalnego chce się zapisać. Gdy tego nie zrobi, zostanie losowo przydzielony do jednego z nich.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

Wykusz - to forma stosowana w budownictwie pochodząca z Bliskiego Wschodu. To element budynku, który poszerza wnętrze, wystający z elewacji. Wykusz jest przyklejony do elewacji za pomocą wsporników. Zazwyczaj posiadają okna (niegdyś, kiedy pełniły funkcje obronną: otwory strzelnicze).

prawo: sprzedaż nieruchomości

Geodezyjne i kartograficzne prawo - to ogół norm regulujących zagadnienia dotyczące:

  • geodezji i kartografii,
  • krajowego systemu informacji o terenie,
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • rozgraniczania nieruchomości,
  • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. Nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

działka w ubezpieczeniach

pomoc domowa - każda osoba (np. gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawującą opiekę nad psem) wykonującą powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym lub z osobą bliską Ubezpieczonego pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

finanse: nieruchomości

Poręczenie - umowa poręczenia, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. Oświadczenie poręczyciela musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Nieruchomości - Domy © 2016

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana