Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

nieruchomości w budownictwie

Ściana międzymieszkaniowa - Ściana w budynkach wielorodzinnych lub szeregowych oddzielająca dwa odrębne mieszkania. Ściana międzymieszkaniowa powinna spełnić przede wszystkim wymagania izolacyjności akustycznej, a także powinna charakteryzować się wysoką wytrzymałością oraz pojemnością cieplną.

finanse: kupno nieruchomości

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

ubezpieczenia: domu, mieszkania

Ryzyko ubezpieczeniowe - Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Znak budowlany B - Polski znak budowlany potwierdzający, że wyrób jest zgodny z Polską Normą dla wyrobu lub z aprobatą techniczną. Wyrób może zostać oznaczony znakiem, jeżeli producent dokonał oceny zgodności i wydał krajową deklarację zgodności.

prawo i nieruchomości

Akt notarialny - powinien zawierać:

  • dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia (w razie potrzeby lub na żądanie strony także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu),
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu, a także podpis notariusza.

Oryginał aktu notarialnego pozostaje u notariusza. Strony (lub inne uprawnione osoby) otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału.
Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i że akt jest zgodny z ich wolą.

mieszkanie w ubezpieczeniach

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

  • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
  • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

finanse: dom, mieszkanie

Ubezpieczenie od utraty wartości nabywanej nieruchomości - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek spadku wartości nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami banku. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będzie wtedy stanowić wystarczające zabezpieczenie.

Zastaw - ruchomość w postaci przedmiotu przekazana bankowi, stanowiąca dodatkową gwarancję spłaty kredytu lub zabezpieczenie zwrotu wierzytelności. Bank nie musi fizycznie przejmować w posiadanie zastawionej rzeczy. Sam zastaw wygasa wraz z ze spłatą długu.

Nieruchomości - Domy © 2017

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana