Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Domy

domy jednorodzinne w budownictwie

Zaprawa murarska - Mieszanina co najmniej jednego nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, czasem z dodatkami i/lub domieszkami, przeznaczona do wykonywania, łączenia i spoinowania muru. Zaprawa murarska może być wykonywana na budowie lub być fabrycznie przygotowaną mieszanką do zarobienia wodą. W zależności od przeznaczenia i sposobu wykonania muru wyróżnia się zaprawy ogólnego przeznaczenia (zwykłe), zaprawy do cienkich spoin, zaprawy lekkie, itp.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

ubezpieczenia: domu

Pasywa - Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów.

Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń

Właściwe dobranie powierzchni poszczególnych pomieszczeń jak i wielkość całego domu jest bardzo ważny, należy pamiętać o tym, że w projektach domów, schody, garaż, a także powierzchnia balkonów i tarasów nie jest wliczana do powierzchni użytkowej, ale z kolei jest ujęta w powierzchni netto. Salon p... » więcej

Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane

Wybór najbardziej optymalnych rozwiązań i materiałów budowlanych to dobry moment by porozmawiać z architektem jeszcze na etapie projektowania naszego przyszłego domu. W obecnych czasach każdy nowo budowany dom musi spełniać odpowiednie normy zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przepisy te określ... » więcej

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Także tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu poszczególnych prac podwykonawcami jest bez znaczenia... » więcej

Małe mieszkania sprzedają się szybciej

Na nabywcę mieszkania czeka się teraz znacznie krócej niż na początku roku. Najszybciej można sprzedać małe mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które są obecnie najtańsze. Od początku roku średni czas od wystawienia oferty sprzedaży mieszkania do zawarcia transakcji sięgał 130 dni, a obecnie cza... » więcej

konin domy, nieruchomości

domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku budowy. Wpisy w nim może dokonywać tylko osoba uprawniona, a więc kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i architekt. Każdy wpis powinien potwierdzić kierownik budowy.

Teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

Samowola budowlana - legalizacja - Warunki określone w art. 48 ust. 2 prawa budowlanego są jedynie warunkami wstępnymi, a ich spełnienie nie oznacza jeszcze automatycznej legalizacji samowoli budowlanej. Spełnienie tych warunków jest bowiem jedynie przesłanką wstrzymania prowadzenia robót budowlanych. Po ich spełnieniu inspektor nadzoru budowlanego wydaje także postanowienie, w którym ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń oraz nakłada obowiązek przedstawienia w ściśle wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów.

dom jednorodzinny w ubezpieczeniach

posesja - będącą w posiadaniu Ubezpieczonego, na podstawie tytułu prawnego, nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny lub inne zabudowania.

suma ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Weksel in blanco - wraz z deklaracją wekslową, czyli zapisem precyzującym szczegóły bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie. Deklaracja wekslowa powinna zawierać takie informacje jak warunki, od których spełnienia zależy prawo uzupełnienia weksla, określenie maksymalnej kwoty wypełnienia weksla oraz określenie rodzaju i terminu płatności.

Nieruchomości - Domy © 2017

Kupno mieszkania od dewelopera a uprawnienia z tytułu rękojmi. Budowa domu, jakie wybrać materiały budowlane. Dom jednorodzinny, rozplanowanie pomieszczeń. Małe mieszkania sprzedają się szybciej. domy, nieruchomości, dom, sprzedaż domów, mieszkania, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana